1. Wymiana towaru

Aby dokonać wymiany towaru, należy w ciągu maks. 14 dni od daty otrzymania zamówienia odesłać wymieniany produkt na adres:

Bartłomiej Jurewicz

Władysława Raymonta 1A lok.8

15-717 Białystok

Do koperty dołączyć kartkę z informacją, na jaki produkt towar ma być wymieniony oraz 10 zł na pokrycie kosztów przesyłki powrotnej.

1. Zwrot towaru

Aby dokonać zwrotu, należy odesłać produkt na adres:

Bartłomiej Jurewicz

Władysława Raymonta 1A lok.8

15-717 Białystok

Dołączyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy sprzedaży. (Prosimy wypełnić wg poniższego wzoru.)

 

Miejscowość, data

Kupujący:

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

Sprzedawca:

Bartłomiej Jurewicz
UL. PIASTOWSKA 3
15-207 BIAŁYSTOK

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie §6 regulaminu sklepu, odstępuję od umowy zakupu …………………….………………………….………………………..……. (nazwa produktu) dokonanego dnia ………………………………… .

Produkt otrzymałem(-am) dnia ……………………………….. .

Zgodnie z postanowieniami §6 regulaminu sklepu zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt produktu w stanie niezmienionym, wraz z dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

Zwrot kosztów, proszę dokonać na rachunek bankowy nr ………………………….. ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………………………

Z poważaniem (podpis Kupującego)

W przypadku zwrotu produktu sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych zobowiązuje się zwrócić pieniądze na podane przez Klienta konto bankowe.